HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML taggar i alfabetisk ordning

 

Tagg Beskrivning
<!–…–> Definierar en kommentar
<!DOCTYPE> Definierar dokumenttypen
<a> Definierar en hyperlink
<abbr> Definierar en förkortning
<acronym> Definierar en akronym
<address> Definierar kontaktinformationen åt författaren/ägaren av dokumentet
<applet> Definierar en inbäddad applet
<area> Definierar ett område inne i en bildkarta
<article> Definierar en artikel
<aside> Definierar innehåll avsides från sidans innehåll
<audio> Definierar ljudinnehåll
<b> Definierar fet text
<base> Anger grund URL:en för alla relativa URLs i ett dokument
<basefont> Anger en standard färg, storlek och font åt all text i ett dokument
<bdi> Isolerar en del av en text som kan bli formaterad  åt ett annat håll från annan text utanför den
<bdo> Upphäver textens nuvarande riktning
<big> Definierar stor text
<blockquote> Definierar en sektion som är noterad från en annan källa
<body> Definierar dokumentets huvuddel
<br> Definierar en enda line break
<button> Definierar en knappt som går att klicka på
<canvas> Används för att rita grafik via skript (JavaScript)
<caption> Definierar table caption
<center> Definierar en centrerad text
<cite> Definierar rubriken av ett verk
<code> Definierar en del av en datorkod
<col> Anger kolumnegenskaper för varje kolumn i ett <colgroup> element
<colgroup> Anger en grupp av en eller flera kolumner i en tabell för formatering
<datalist> Anger en lista av fördefinierade val för intag kontroller
<dd> Definierar en beskrivning/värde av en term i en beskrivningslista
<del> Definierar text som har raderats från ett dokument
<details> Definierar ytterligare detaljer som användaren kan kolla eller dölja
<dfn> Definierar en definitionsterm
<dialog> Definierar en dialogruta eller fönster
<dir> Definierar en katalog
<div> Definierar en sektion i ett dokument
<dl> Definierar en beskrivningslista
<dt> Definierar en term/namn i en beskrivningslista
<em> Definierar markerad text
<embed> Definierar en behållare åt en external (non-HTML) applikation
<fieldset> Grupp relaterade element i ett formulär
<figcaption> Definierar en bildtext åt ett <figure> element
<figure> Definierar självständigt innehåll
<font> Definierar font, färg, och storlek åt text
<footer> Definierar en sidfot åt ett dokument eller sektion
<form> Definierar ett HTML formulär för användarintag
<frame> Definierar ett fönster i ett frameset
<frameset> Definierar en grupp med bilder
<h1> to <h6> Definierar HTML rubriker
<head> Definierar information om dokumentet
<header> Definierar en header åt ett dokument eller sektion
<hr> Definierar en tematisk förändring i innehållet
<html> Definierar roten i ett HTML dokument
<i> Definierar en del av en text i en alternativ röst eller humör
<iframe> Definierar en inline frame
<img> Definierar en bild
<input> Definierar ett intag kontroll
<ins> Definierar en text som har infogats in i ett dokument
<kbd> Definierar skrivbordsintag
<keygen> Definierar ett nyckelpar generatorfält (åt formulär)
<label> Definierar en etikett för ett <input> element
<legend> Definierar en bildtext åt ett <fieldset> element
<li> Definierar ett listobjekt
<link> Definierar relationen mellan ett dokument och en extern källa
<main> Anger huvudinnehållet i ett dokument
<map> Definierar en klientsida bildkarta
<mark> Definierar en markerad text
<menu> Definierar en list/meny av kommandon
<menuitem> Definierar ett kommando/meny item som användaren kan åkalla från en popup meny
<meta> Definierar metadata om ett HTML dokument
<meter> Definierar en skalär mätning inom en känd intervall
<nav> Definierar navigationslänkar
<noframes> Definierar ett alternativ innehåll för användare som inte använder frames
<noscript> Definierar ett alternativ innehåll för använder som inte använder klientsidoskripts
<object> Definierar ett inbäddat objekt
<ol> Definierar en arrangerad lista
<optgroup> Definierar en grupp av relaterade val i en drop-down lista
<option> Definierar ett val i en drop-down lista
<output> Definierar ett resultat av en uträkning
<p> Definierar en paragraf
<param> Definierar en parameter åt ett objekt
<pre> Definierar en förformaterad text
<progress> Representerar utvecklingen av en uppgift
<q> Definierar ett kort citat
<rp> Definierar vad som ska visas i en webbläsare som inte använder ruby annotations
<rt> Definierar en förklaring/uttal av tecken
<ruby> Definierar en ruby annotation
<s> Definierar text som inte längre är korrekt
<samp> Definierar prov ut från ett datorprogram
<script> Definierar ett klientsido skript
<section> Definierar en sektion i ett dokument
<select> Definierar en drop-down lista
<small> Definierar mindre text
<source> Definierar flera stycken mediakällor åt mediaelement
<span> Definierar en sektion i ett dokument
<strike> Definierar överstruken text
<strong> Definierar viktig text
<style> Definierar formgivningsinformation åt ett dokument
<sub> Definierar nedsänkt text
<summary> Definierar en synlig rubrik åt ett <details> element
<sup> Definierar överskriven text
<table> Definierar en tabell
<tbody> Grupperar huvudinnehållet i en tabell
<td> Definierar en cell i en tabell
<textarea> Definierar ett textområde
<tfoot> Grupperar fotnotens innehåll i en tabell
<th> Definierar en rubrik cell i en tabell
<thead> Grupperar rubrikinnehållet i en tabell
<time> Definierar ett datum/tid
<title> Definierar en titel i ett dokument
<tr> Definierar en rad i en tabell
<track> Definierar textspår i ett mediaelement
<tt> Definierar teletyp text
<u> Definierar text som borde vara stilistiskt annorlunda från normal text
<ul> Definierar en lista i oordning
<var> Definierar en variabel
<video> Definierar en video eller film
<wbr> Definierar en möjlig line break